Selecteer een pagina

Algemene voorwaarde

Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Roosindoos van toepassing. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op onze website van Roosindoos.nl
 2. Persoonsgegevens gebruikt Roosindoos hoofdzakelijk voor een correcte afwikkeling van orders en het doen van persoonlijke aanbiedingen na uw goedkeuring om op de hoogte gehouden te worden van informatie door Roosindoos.
 3. U stemt ermee in eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen en u stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden wijzigen deze aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Roosindoos zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.
 4. Roosindoos werkt voor het bezorgen van producten en/of diensten samen met externe distributeurs. De leveringsvoorwaarden zijn dan ook in aansluiting op die van deze partijen. Voor het afleveren van producten en/of diensten, mits de opdracht op maandag tot en met vrijdag vóór 17:00 uur bij Roosindoos is opgegeven, geldt 1e bezorg poging respectievelijk dinsdag tot en met zaterdag. B.g.g. zal er gepoogd worden het product en/ of dienst bij de buren af te leveren. Wanneer op het aangegeven adres niemand aanwezig is bij aanbieding en de bezorgdienst slaagt erin te bezorgen bij de (over-) buren, dan deponeert hij/zij tevens in de brievenbus van het oorspronkelijke adres een ‘kennisgeving’ met daarop de vermelding van de datum en het adres waar hij/zij de zending heeft bezorgd en de naam en plaatsnaam van de afzender. Mocht de bezorg poging niet slagen (ook niet bij de buren), dan laat de bezorger een ‘kennisgeving’ achter met de vermelding dat de bezorgdienst heeft getracht een bestelling af te geven en dat de verzending of op een alternatief adres kan worden afgehaald of nogmaals wordt getracht te bezorgen of in overleg op een ander tijdstip wordt afgeleverd. Nb. er vindt geen 1e bezorg poging op feest, zon en maandagen en de dag direct na een feestdag. U dient rekening te houden met 1 of meer werkdag(en) levertijd voor de speciaal behandelde rozen!! (dit staat aangegeven bij deze artikelen)
 5. Roosindoos streeft er naar uw bestelling gegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd te verwerken en neemt in principe deze gegevens ongewijzigd over. Roosindoos kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de klant. Mocht u Roosindoos verzoeken tot handmatige aanpassing van een bestelling dan neemt Roosindoos geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat Roosindoos u hiervan op de hoogte heeft gesteld.
 6. Roosindoos bezorgd uitsluitend in Nederland en België op dinsdag t/m zaterdag.
 7. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en/of diensten zijn in euro’s, inclusief btw, kaartje en inclusief € 7.95 bezorgkosten per adres in Nederland en € 9,95 bezorgkosten per adres in België. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.
 8. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat u voor de order en betaling akkoord heeft gegeven en/of wanneer Roosindoos een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van Mollie.com. Roosindoos behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat betaling heeft plaatsgevonden.
 9. U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Roosindoos. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven met geldig KvK nummer die een goedkeuring hebben ontvangen. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is binnen 14 dagen. Indien de betaling niet per ommegaande wordt voldaan en of wanneer de factuur na de vervaldatum niet of niet geheel op onze betreffende bankrekening is bijgeschreven, heeft dit de volgende gevolgen; de klant ontvangt een (elektronische) herinnering waarin een laatste gelegenheid wordt aangeboden de rekening te voldoen; over de openstaande periode na de factuurdatum kan er 1% rente per maand in rekening worden gebracht; betaalt de klant binnen 5 werkdagen de vordering niet of niet geheel n.a.v. deze betalingsherinnering, zal de vordering zonder nadere ingebrekestelling ter incasso uithanden gegeven worden. Voor deze herinnering is de klant dan ook administratiekosten met een maximum van € 35.- per bestelling verschuldigd aan Roosindoos; indien Roosindoos genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten zijn o.a. de incassokosten deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00 en de eerder genoemde 1% rente per maand na de betaal- of factuurdatum.
 10. Roosindoos streeft ernaar de bestelling te bezorgen conform artikel 4. Overschrijding van deze bezorg termijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. Voor het hoofdproduct, bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.
 11. Geen orderverwerking op zaterdag, zon- en/of feestdagen; uw bestellingen worden pas de eerstvolgende werkdag verwerkt. Houdt hiermee rekening. Indien u toch bestellingen doorgeeft op een zaterdag, zon- en/of feestdag, dan verwerkt Roosindoos deze bestelling op de eerstvolgende werkdag.
 12. Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.
 13. Mocht er tijdens transport breuk of vermissing optreden, dan draagt Roosindoos er zorg voor dat een nieuw product u zo spoedig mogelijk wordt geleverd, mits u dit bij ontvangst van het product heeft gemeld, het gebrek heeft gespecificeerd en op de pakbon heeft aangetekend. Doet u dit niet, dan maakt u in geen enkel geval aanspraak op een vervangend product en/of schadevergoeding van enige aard.
 14. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Roosindoos u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Roosindoos de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt Roosindoos u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken. 15. Omdat bloemen een versproduct zijn, kan Roosindoos geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van het betreffende boeket en/of aanverwante (vers-) product. De bloemen kunnen enigszins afwijken van de foto’s omdat er over het jaar genomen andere bloemen in verwerkt worden. Voor het hoofdproduct bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.
 15. Roosindoos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site(s) wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. Roosindoos kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Roosindoos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.
 16. Kortingen gelden niet voor de bezorgkosten en of in combinatie met andere aanbiedingen.
 17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Leiden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.